UD-CK

TIN TỨC

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

26/01/2019 11:49 AM Đã xem: 188