Thông Báo Về Việc Tổ Chức Chuyên Đề: “Những Phương Pháp Dạy Học Tích Cực”

I.    Chủ đề chia sẻ

-    Tích cực học tập nhìn từ hai phía: Giáo viên & học sinh

-    Các phương pháp dạy học tích cực: Khăn trải bàn; Mảnh ghép; Dự án

-    Thực hành sư phạm

II.    Mục đích

Thực hiện chuyên đề nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Sư phạm tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, hỗ trợ hình thành kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, đánh giá khả năng, trình độ nhận thức và trang bị cho sinh viên những kiến thức kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm và ý thức nghề nghiệp. 

Chuyên đề cũng là cơ hội để sinh viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng cần thiết cho nghề giáo trong tương lai.

III. Thời gian, địa điểm, thành phần

1. Thời gian: 13h30 Thứ 6 ngày 13/05/2022

2. Địa điểm: Phòng A302

3. Thành phần: 

- Giảng viên Tổ Sư phạm thuộc Khoa Luật – Sư Phạm

- Các bạn sinh viên ngành Sư phạm

IV. Yêu cầu

- CVHT triển khai thông tin đến SV, Lớp trưởng tổng hợp số lượng SV tham gia, chia nhóm (5-6 sv/nhóm) và lập danh sách gửi về Khoa Luật – Sư phạm trong ngày 11/05/2022

- Sinh viên khi tham gia cần tuân thủ các yêu cầu sau:

+ Sinh viên các khóa chuyên ngành Sư phạm tham gia đúng giờ, đầy đủ.

+ Mỗi nhóm sinh viên đem theo 01 giấy A0 và bút màu để tham gia hoạt động nhóm

+ Phối hợp và tương tác với khách mời 

+ Không làm việc riêng trong thời gian diễn ra hoạt động.

+ Tham gia xuyên suốt chương trình.

V. Dự trù kinh phí

TT

Nội dung

Số lượng

Số tiền

Thành tiền

1

Bồi dưỡng cho khách mời

01

500.000

500.000

Tổng

500.000

VI. Phân công nhiệm vụ

TT

Nội dung công việc

Thời gian

1

Xây dựng kế hoạch

21/04/2022

2

Liên hệ khách mời, các bộ phận liên quan (HC-TH, truyền thông)

21/04/-29/04/2022

3

Triển khai kế hoạch cho các lớp

21/04/-10/05/2022

4

Tổng hợp danh sách sinh viên tham gia

12/05/2022

5

Chụp hình, viết tin

13/05/2022

Trên đây là kế hoạch tổ chức chuyên đề: “Những phương pháp dạy học tích cực”, đề nghị các đơn vị và cá nhân có liên quan phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện./.

+