UD-CK
Hội nghị Quản lý và Đào tạo sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian: 29/11/2019

- Địa điểm: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

- Đối tượng: Toàn thể sinh viên dân tộc thiểu số của Nhà trường.

Mục đích
- Xác định mục tiêu, nội dung và phương thức đào tạo cho đối tượng người dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn Tây Nguyên.
- Tổng kết, đánh giá công tác tổ chức quản lý và đào tạo sinh viên người dân tộc thiểu số trong những năm qua.
- Đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý sinh viên dân tộc thiểu số trong thời gian tiếp theo.

 

Thành phần tham gia

- Ủy ban dân tộc, Học viện dân tộc;

- UBND tỉnh Kon Tum, tỉnh Gia Lai;

- Ban dân tộc tỉnh Kon Tum, tỉnh Gia Lai;

- Sở nội vụ tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum;

- Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum, tỉnh Gia Lai;

- UBND các huyện, thành phố kon Tum;

- Phòng dân tộc các huyện, thành phố Kon Tum;

- Lãnh đạo các trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum, tỉnh Gia Lai;

- Toàn thể sinh viên dân tộc thiểu số của Nhà trường.