UD-CK
18/01/2018 23:21 pm

1. Chức năng

Tổ Công nghệ thông tin và Truyền thông là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Giám đốc điều hành, quản trị cổng thông tin; quản trị hệ thống mạng internet của Nhà trường; là cơ quan ngôn luận, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Trường; cung cấp và quản lý các kênh thông tin nội bộ; quản lý kỹ thuật về các hệ thống công nghệ thông tin của trường và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

a. Quản lý website

 • Thiết kế, quản lý và vận hành website Phân hiệu.

 • Quản trị nội dung trên cổng thông tin Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum nhằm phục vụ công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đồng thời quảng bá rộng rãi hình ảnh của Nhà trường.

 • Thu thập và biên tập thông tin về các hoạt động, sự kiện do Nhà trường tổ chức đăng lên website.

 • Cập nhật thông tin về giáo dục, đào tạo trên các báo điện tử trong nước lên website.

 • Cập nhật thông tin, thông báo của các bộ phận trong Nhà trường lên website.

 • Triển khai các hoạt động nhằm tăng lượng truy cập và nâng xếp hạng của website.

 • Triển khai các dịch vụ đi kèm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Nhà trường trong từng giai đoạn phát triển.

b. Hoạt động truyền thông

 • Là đầu mối lập kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

 • Thực hiện chức năng truyền thông, quan hệ công chúng và quảng bá thương hiệu của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum nhằm góp phần phát triển hợp tác, thu hút các nguồn lực cho sự phát triển của Nhà trường.

 • Thiết kế và soạn thảo các ấn phẩm truyền thông cho các chương trình và hoạt động của nhà trường.

c. Quản trị mạng

 • Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống mạng và máy chủ.

 • Quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng máy tính của Nhà trường.

 • Quản lý phòng máy phục vụ dạy và học.

 • Quản lý về kỹ thuật các chương trình phần mềm ứng dụng.

 • Tư vấn, đề xuất ý kiến về trang bị mới, nâng cấp, cải tiến các hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất thuộc phạm vi, chức năng quản lý.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công theo đúng chức năng của Tổ.