UD-CK
Danh sách cá nhân liên hệ hợp tác quốc tế

Đại học khoa học và kỹ thuật quốc gia Bình Đông - Đài Loan
(National Pingtung University of Science and Technology)
 

 
Chin-Hui Irene Chen Phó giáo sư  - Tiến sĩ Trưởng phòng sinh viên quốc tế
Giảng viên khoa Ngôn ngữ hiện đại
+886-8-7703202
số nội bộ 6054
Fax: +88687740208
1,Shuefu Road, Neipu, Pingtung,91201 Taiwan  oias@mail.npust.edu.tw
 irenechen@mail.npust.edu.tw

 
Yi-lung Yeh Giáo sư – Tiến sĩ Trưởng khoa kỹ thuật xây dựng
Văn phòng các vấn đề học thuật
+88687740425
Fax:
+88687740122
1, Hseuh Fu Road, Nei Pu, Pingtung 91201, Taiwan, Republic of China.  yalung@mail.npust.edu.tw
 
Jik – Chang Leong Giáo sư – Tiến sĩ
				Giám đốc Văn phòng sự vụ quốc tế
				Giảng viên Khoa kỹ thuật vận tải
+88687703202
số nội bộ 6215
Fax:
+88687740208
1,Shuefu Road, Neipu, Pingtung,
91201, Taiwan
 oia@mail.npust.edu.tw
 jcleong@mail.npust.edu.tw