UD-CK

DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN SINH NHẬT THÁNG 11/2017

STT HỌ  TÊN SINH NGÀY CĐ BỘ PHẬN
1 Đinh Thị  Thanh 30/11/1982 ĐT
2 Nguyễn Xuân  Nguyên 26/11/1984 SPKT
3 Bùi Thị Thu  15/11/1984 SPKT
4 Nguyễn Phi  Điệp 20/11/1991 KT
5 Hàn Như  Thiện 24/11/1991 KT
6 Trần Thị Nhật Linh 22/11/1991 HC