UD-CK
Nhằm tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả thông tin truyền thông giáo dục, quảng bá học hiệu và gắn kết phục vụ cộng đồng, Đại học Đà Nẵng trân trọng phát hành và giới thiệu Bản tin định kỳ số 2-2020 (Newsletter No.2 UD-2020).

Kính mời xem Bản tin tại đây.

 

 

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN