UD-CK
Ngày 23/01/2018, Đảng ủy Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và Quy định 102 về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đặng Văn Mỹ - Bí thư Đảng ủy trực tiếp giới thiệu nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”...

Đồng chí Đặng Văn Mỹ - Bí thư Đảng ủy giới thiệu nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Mỹ khẳng định, Hội nghị lần thứ 6 đã thảo luận và thông qua nhiều Nghị quyết chuyên đề - là những quyết sách đề cập đến các vấn đề quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, tác động trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội, có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Đặng Văn Mỹ đề nghị toàn thể đảng viên tham dự Hội nghị cần nắm bắt những nội dung cơ bản, có sự trao đổi, nghiên cứu để nhận thức sâu sắc hơn các vấn đề mà Nghị quyết đã đưa ra và vận dụng có hiệu quả trong các lĩnh vực công tác của đảng viên, CBVC Nhà trường; nhất là vận dụng để xây dựng chương trình hành động, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng thời, Đảng ủy chỉ đạo các Chi bộ quán triệt những nội dung cơ bản Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm để đảng viên nắm bắt và thực hiện nghiêm túc.