UD-CK
Thông báo khai giảng lớp tiếng Pháp giao tiếp cho Cán bộ quản lý và Chuyên viên

Chi tiết tại đây