UD-CK
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 8 (năm 2018-2019)

Căn cứ Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

 

Thường trực Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 8, năm 2018-2019, như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

1. Mục đích

Hưởng ứng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia vào lĩnh vực khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và sáng chế, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; khơi dậy tiềm năng, phát huy tính tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng, tạo sân chơi khoa học bổ ích cho học sinh, sinh viên, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, xây dựng ước mơ để trở thành nhà sáng chế trong tương lai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum.

 

2. Yêu cầu

- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Hội thi; động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia; tranh thủ sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ của các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các trường học, sự tài trợ của các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Việc tổ chức Hội thi đảm bảo khách quan, khoa học; các đề tài, mô hình, sản phẩm đạt giải có tính mới, tính sáng tạo, tính khoa học và có khả năng ứng dụng vào thực tiễn phục vụ học tập, sản xuất và đời sống.

 

II. NỘI DUNG  

 

1. Đối tượng dự thi

- Mọi tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh có các giải pháp kỹ thuật được tạo ra là kết quả hoạt động sáng tạo, sáng kiến cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được áp dụng tại tỉnh Kon Tum và đã mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội, đều có quyền dự thi.

- Các cá nhân, tổ chức có các giải pháp, công trình đạt giải "Giải thưởng Khoa học - Công nghệ VIFOTEC" thì không được tham gia Hội thi này.

 

2. Lĩnh vực dự thi

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 7 lĩnh vực sau đây:

- Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

- Cơ khí  tự động hoá, xây dựng, giao thông;

- Vật liệu, hoá chất, năng lượng;

- Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;

- Y dược;

- Giáo dục, đào tạo;

- Các lĩnh vực khác.

 

3. Thời gian tổ chức Hội thi STKT lần thứ 8

- Thời gian tổ chức: Từ tháng 01/2018 đến hết tháng 8/2019

- Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: Hết ngày 30/6/2019 (theo dấu bưu điện)

- Thời gian chấm các giải pháp dự thi: Trong tháng 7/2019

- Chọn gửi giải pháp tham dự Hội thi STKT toàn quốc: Tháng 8/2019

- Lễ trao giải: Quý IV/2019.

 

4. Chương trình thực hiện

- Thời gian tiến hành Hội thi: Từ tháng 01/2018 đến 30/6/2019.

- Từ tháng 01/2018 đến tháng 3/2018: Tiến hành phát động Hội thi STKT tại tỉnh và tại các đơn vị (Sở, ngành, huyện - TP).

- Các đơn vị tổ chức có nhiều giải pháp dự thi: Nên tổ chức sơ khảo. Thời gian sơ khảo, từ tháng 4/2019 đến tháng 6/2019 (có hướng dẫn riêng).

- Các tác giả nộp giải pháp dự thi về BTC Hội thi STKT tỉnh: Hạn cuối là ngày 30/6/2019.

- Chấm thi: Trong khoảng 15/7/2019 đến 15/8/2019.

- Tổng kết trao giải: Tháng 10/2019.

 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí tổ chức Hội thi bao gồm: Kinh phí hỗ trợ tổ chức Hội thi được cấp từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học tỉnh năm 2018 (theo Quy định tại Điều 2, Khoản 4, Quyết định số 165/QĐ/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 52/2007/TT-BTC ngày 21/05/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động sáng tạo kỹ thuật) và từ nguồn kinh phí hỗ trợ, tài trợ khác của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn cơ sở (nếu có).

- Liên hiệp Hội (Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh) có trách nhiệm lập dự toán chi tiết kinh phí tổ chức Hội thi, Cuộc thi cấp tỉnh gửi Sở Tài chính thẩm định để bố trí trong dự toán ngân sách năm 2018.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 8 (năm 2018-2019). Ban Tổ chức Hội thi STKT tỉnh đề nghị các Sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố phối hợp tổ chức triển khai để Hội thi STKT tỉnh đạt được kết quả tốt./.