UD-CK
Thông báo đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018 – 2019

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên năm 2018 - 2019 của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, nhà trường thông báo toàn thể giảng viên và sinh viên đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018-2019 như sau:

 

1. Sinh viên lựa chọn tên đề tài trong danh mục kèm theo và đăng ký theo cá nhân hay nhóm (không quá 5 sinh viên).

 

2. Giảng viên có thể đăng ký hướng dẫn từ 1 đến 3 đề tài trong danh mục đề tài (chi tiết tại đây)

 

3. Giảng viên có thể chủ động tìm kiếm sinh viên đăng ký thực hiện đề tài.

 

4. Giảng viên và sinh viên gửi thông tin tên đề tài đăng ký và tên sinh viên thực hiện về Tổ quản lý khoa học trước ngày 22 tháng 10 năm 2018 qua email: khhtqt@kontum.udn.vn.

 

Để công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên Phân hiệu năm học 2018 – 2019 thực hiện đúng tiến độ, đề nghị các giảng viên và sinh viên Phân hiệu thực hiện nghiêm túc thông báo này.