UD-CK
Lịch kiểm tra tiếng Anh đầu khóa năm học 2018 - 2019
Ngày Thời gian Lớp  Phòng thi Sĩ số
08/11/2018 13:30 K12TH A103 23
08/11/2018 13:30 K12PT A301 23
08/11/2018 13:30 K12QT A201,A202,A203 40
08/11/2018 13:30 K12DL A302 28
08/11/2018 13:30 K12KN A102 7
08/11/2018 13:30 K12NH A102 14
08/11/2018 13:30 K12KT A201,A202,A203 40
08/11/2018 13:30 K12XD A303 19
08/11/2018 13:30 K12TT A102 12
08/11/2018 13:30 K12LK1 A402 26
08/11/2018 13:30 K12LK2 A403 28

Ghi chú:  

- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi;

 - Khi vào phòng thi có thẻ Sinh viên hoặc chứng minh nhân dân

 

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU KHÓA NĂM 2018