UD-CK
Thực hiện Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; thực hiện chương trình Công tác Đoàn và Phong trào thanh niên của Đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum năm học 2017 – 2018; nhằm tổng kết, đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ công tác ...

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
     1.1. Mục đích
     - Tổng kết, đánh giá hoạt động phong trào công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016 - 2017. Mặt khác, chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại và bài học kinh nghiệm của BCH nhiệm kỳ 2016 - 2017.
     - Đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho công tác Đoàn năm học 2017 - 2018.
     - Lựa chọn và bầu ra BCH nhiệm kỳ 2017-2018.
     1.2. Yêu cầu
     - Các Chi đoàn tổ chức đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, Điều lệ Đoàn; đánh giá đúng thực trạng công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở chi đoàn nhiệm kỳ cũ; phát huy tính dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong quá trình đại hội đồng thời tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong chi đoàn.
     - Bầu BCH Chi đoàn có đủ phẩm chất, năng lực, nhiệt tình để lãnh đạo và tổ chức các hoạt động cho Chi đoàn trong nhiệm kỳ tới.

 II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
     2.1. Thời gian
     - Đại hội chi đoàn được tổ chức trong thời gian 01 buổi (nên tổ chức đại hội vào các buổi tối trong tuần hoặc các ngày thứ Bảy, Chủ nhật để không trùng lịch học).
     - Thời gian tổ chức: từ ngày 24/9/2017  đến ngày 20/10/2017.
    2.2. Địa điểm
     Các chi đoàn đăng ký thời gian và phòng học để tổ chức Đại hội với Văn phòng (VP) Đoàn trường. VP Đoàn trường sẽ đề xuất phòng HCTH cho đăng ký sử dụng các phòng học để phục vụ tổ chức đại hội và báo lại cho các Chi đoàn.
     Lưu ý: Để tránh lịch đại hội chồng chéo và tình trạng trùng phòng đại hội, các chi đoàn đăng kí trước thời gian, địa điểm tổ chức đại hội trực tiếp tại VP Đoàn trường hoặc gửi mail vào hộp thư: doantn@kontum.udn.vn trước thời gian dự kiến tổ chức đại hội từ 3 đến 5 ngày (ví dụ: Thời gian dự kiến tổ chức đại hội của chi đoàn là 25/9/2017 thì phải đăng kí lên VP Đoàn trước ngày 22/9/2017, nếu VP Đoàn phản hồi chi đoàn có thể tổ chức vào thời gian, địa điểm đó thì chi đoàn mới được tổ chức, ngược lại, chi đoàn phải dời lịch cho hợp lí).
    2.3. Đối tượng áp dụng:
     Các chi đoàn sinh viên trong Nhà trường (trừ các chi đoàn trùng thời điểm thực tập, chuẩn bị tốt nghiệp ra trường: K713KX, K713GT và chi đoàn K915D đang theo học tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng).
III. KINH PHÍ TỔ CHỨC
    - Các chi đoàn sử dụng nguồn quỹ sẵn có của đơn vị để tổ chức các công việc của đại hội.
    - Việc tổ chức Đại hội, Đoàn trường yêu cầu các chi đoàn tổ chức trang nghiêm nhưng phải đơn giản, tiết kiệm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
     4.1. Ban chấp hành Đoàn trường
     - Thành lập Tổ công tác đại hội (gọi tắt là Tổ công tác). Tổ công tác gồm 07 thành viên có tên dưới đây:

TT Họ và tên
(Điện thoại)
Chức danh Ghi chú
1 Nguyễn Văn Linh
(0935.844.968)
Tổ trưởng Bí thư Đoàn trường
2 Phan Thị Như Luyến
(0964.708.779)
Tổ phó thường trực
 
Thường trực VP Đoàn
3 Nguyễn Thái Dương
(0168.6210.237)
Tổ phó
 
Uỷ viên BTV Đoàn trường
4 Bùi Thị Hường
(0168.8386.344)
Thư kí Uỷ viên BCH Đoàn trường
5 Nguyễn Trần Tùng
(0164.7364.028)
Ủy viên – phụ trách Liên chi đoàn Khoa KT-NN Uỷ viên BCH Đoàn trường
6 Ngô Đức Long
(0164.6260.220)
Ủy viên – phụ trách Liên chi đoàn Khoa SP &DBĐH Uỷ viên BCH Đoàn trường
7 Bùi Thanh Tùng
(0166.8779.173)
Ủy viên – phụ trách Liên chi đoàn Khoa Kinh tế Uỷ viên BCH Đoàn trường

 

          - Tổ công tác có trách nhiệm thay mặt BCH Đoàn trường chỉ đạo tất cả các công việc đại hội các chi đoàn.
          - Tổ công tác có nhiệm vụ đôn đốc, giám sát triển khai thực hiện kế hoạch; phối hợp cùng BCH các Liên Chi đoàn, Chi đoàn, cố vấn học tập (CVHT) cùng hướng dẫn, giúp đỡ các Chi đoàn tổ chức đại hội; hướng dẫn BCH Liên chi đoàn lựa chọn chi đoàn tiêu biểu để tổ chức đại hội mẫu cho từng Liên Chi đoàn.
          - BCH Đoàn trường cử các đồng chí Bí thư hoặc Phó bí thư Đoàn trường tham dự tất cả các Đại hội để giám sát và chỉ đạo đại hội.
          4.2. Ban chấp hành Liên Chi đoàn khoa và Chi đoàn
          - BCH các Liên Chi đoàn khoa chủ động phối hợp cùng Tổ công tác để theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ các chi đoàn làm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội một cách nghiêm túc.
          - BCH Chi đoàn căn cứ Kế hoạch hoạt động năm học của Đoàn trường và Liên Chi đoàn khoa để xây dựng phương hướng và nhiệm vụ nhằm đảm bảo yêu cầu nhất quán và có tính phối hợp cao.
     - BCH Chi đoàn căn cứ vào điều kiện thực tế, chủ động báo cáo xin ý kiến CVHT và Ban Chấp hành Liên chi đoàn cấp trên để xây dựng nội dung, văn bản, kịch bản chi tiết, hoàn thiện hồ sơ đại hội (tham khảo tài liệu trên trang web với link:  https://goo.gl/QqDX6L), liên hệ phòng HCTH địa điểm và cơ sở vật chất để triển khai tổ chức đại hội.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi đoàn năm học 2017 – 2018, kính trình Đảng ủy, Ban Giám đốc xem xét, phê duyệt, kính đề nghị phòng HCTH hỗ trợ về cơ sở vật chất, phòng Công tác Học sinh-sinh viên (CT HSSV) thông báo CVHT để theo dõi, giám sát các chi đoàn và đề nghị các Liên chi đoàn, các Chi đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc, có gì vướng mắc báo cáo về Văn phòng Đoàn trường để được giải quyết.

Xem Văn kiện hướng dẫn: Tại đây