UD-CK

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Giáo dục Sau đại học (The Center for Economic Research and Graduate Education) cấp học bổng Tiến sĩ toàn phần (4 năm) dành cho sinh viên quốc tế có nguyện vọng theo đuổi chương trình Tiến sĩ tại Cộng hòa Séc, thông tin học bổng cụ thể như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ: 31.3.2019

Bậc học: Tiến sĩ

Giá trị học bổng: Toàn phần

Yêu cầu về ngoại ngữ: Thành thạo về tiếng Anh nhằm đảm bảo tiến độ học tập và nghiên cứu.

Thông tin học bổng xem chi tiết tại đây