UD-CK
Đại học Swansea là một tổ chức nghiên cứu dẫn đầu với danh tiếng về chất lượng đào tạo. Được thành lập vào năm 1920, hiện tại Swansea cung cấp khoảng 330 khóa học đại học và 120 khóa học sau đại học cho 19.160 sinh viên

Đại học Swansea là một tổ chức nghiên cứu dẫn đầu với danh tiếng về chất lượng đào tạo. Được thành lập vào năm 1920, hiện tại Swansea cung cấp khoảng 330 khóa học đại học và 120 khóa học sau đại học cho 19.160 sinh viên. Trường Quản lý – Đại học Swansea cấp học bổng cho sinh viên quốc tế có nguyện vọng theo đuổi chương trình Thạc sĩ tại Anh. Thông tin học bổng cụ thể như sau:

Hạn nộp hồ sơ: 02.08.2019

Bậc học: Thạc sĩ

Giá trị giải thưởng: £3.000

Chuyên ngành: Accounting and Finance, MSc; Economics, MSc; Economics and Finance, MSc; Finance, MSc; Finance and Big Data Analytics, MSc; Financial Management, MSc; International Banking and Finance, MSc; Investment Management, MSc; Management, MSc; Management (Business Analytics), MSc; Management (Entrepreneurship), MSc; Management (Finance), MSc; Management (Human Resource Management), MSc; Management (International Management), MSc; Management (International Standards), MSc; Management (Marketing), MSc; Management (Operations and Supply Management), MSc; Management (Tourism), MSc; Management (e-Business), MSc; Strategic Accounting, MSc; Strategic Marketing, MSc

Chi tiết học bổng xem tại đây