UD-CK
Được thành lập năm 1961, là một trường trong những Trường đại học nghiên cứu công lập ở Hà Lan, Twente cấp học bổng cho sinh viên quốc tế có nguyện vọng theo đuổi chương trình Thạc sĩ

Được thành lập năm 1961, là một trường trong những Trường đại học nghiên cứu công lập ở Hà Lan, Twente cấp học bổng cho sinh viên quốc tế có nguyện vọng theo đuổi chương trình Thạc sĩ, cụ thể như sau:


Bậc học: Thạc sĩ


Giá trị học bổng: €3,000 – €25,000 


Số lượng học bổng: Tối đa 50 suất


Hạn nộp hồ sơ: 01.5.2019


Ngôn ngữ học:Tiếng Anh


Thông tin chi tiết xem tại đây