UD-CK

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông qua cuộc thi, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của CBNGNLĐ đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

- Thông qua cuộc thi nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm và nâng cao bản lĩnh chính trị CBNGNLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục và đào tạo.

- Tổ chức hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

 

II. ĐỐI TƯỢNG

Cán bộ, nhà giáo, người lao động đang công tác trong ngành Giáo dục

 

III. QUY ĐỊNH

 

1. Chủ đề: "Công đoàn Việt Nam - niềm tin người lao động"

 

2. Nội dung:

- Ca ngợi vẻ đẹp, truyền thống anh hùng của tổ chức công đoàn và thành quả lao động của giai cấp công nhân, đội ngũ tri thức và các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, dưới sự tập hợp đoàn kết của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 90 năm qua.

- Thể hiện ý chí quyết tam, sự sáng tạo của đội ngũ người lao động trước những yêu cầu sự nghiệp đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế.

- Thể hiện, cụ thể hóa các nhiệm vụ và chức năng của tổ chức công đoàn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Thể hiện niềm tin vững chắc vào tương lai, vào chặng đường đi tới của đất nước, của Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

 

3. Thể loại: Tranh cổ động.

 

4. Tài liệu nghiên cứu

- Lịch sử truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

- Các bài viết tư liệu về thành tựu của Công đoàn Việt Nam.

- Các tài liệu chính thức khác.

 

5. Yêu cầu

5.1 Với tác phẩm dự thi

- Kích thước: Thiết kế trên khổ giấy A1.

- Hình thức:

+ Thể hiện đa dạng như vẽ tay trên giấy, thiết kế trên máy tính, sử dụng phần mềm đồ họa, tranh chất liệu khác.

+ Không ký tên, viết họ tên hoặc ghi các thông tin lên mặt trước của tác phẩm dự thi.

- Nội dung:

+ Bám sát chủ đề cuộc thi.

+ Hàm lượng thông tin cao, có giá trị nghệ thuật, tính thẩm mỹ, mang ý nghĩa chính trị, ý nghĩa tuyên truyền phù hợp với thuần phong mỹ tục, không vi phạm pháp luật.

+ Hình ảnh, biểu tượng có ý nghĩa, nội dung đặc trưng phản ánh về thành tựu, nhiệm vụ, chức nắng của tổ chức Công đoàn.

+ Tác phẩm chưa từng tham gia dự thi ở bất kỳ cuộc thi nào trong nước và quốc tế trươc khi gửi tham gia cuộc thi.

 

5.2 Với tác giả có tác phẩm dự thi

- Chịu trách nhiệm về bản quyền đối với tác phẩm dự thi. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp bản quyền phát sinh sau khi tác phẩm công bố đạt giải, tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Nhận giải thưởng trực tiếp từ Ban Tổ chức hoặc ủy quyền người khác đến nhận nếu tác phẩm đạt giải.

 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

4.1 Phát động cuộc thi: Ngày 10 tháng 4 năm 2019, tại cơ quan CĐGD Việt Nam.

 

4.2 Vòng sơ khảo: Nhận tác phẩm dự thi và chấm tại CĐGD Việt Nam.

- Nhận tác phẩm dự thi dưới dạng file định dạng JPG hoặc file PDF (độ phân giải 300dpi) từ ngày 1/4 đến hết ngày 20/5/2019.

- Chấm vòng sơ khảo từ ngày 21/5 đến 24/5/2019.

- Từ ngày 24/5 đến ngày 3/6/2019: Chỉnh sửa tác phẩm được tham gia vòng chung khảo theo yêu cầu của Ban Giám khảo.

 

4.3 Vòng chung khảo: Nhận tác phẩm chính thức và tác phẩm sau khi chình sửa và chấm tại CĐGD Việt Nam.

- Nhận tác phẩm dự thi chính thức là bản vẽ tay hoặc file định dạng JPG hoặc file PDF (độ phân giải 300dpi) qua email từ ngày 3-7/6/2019

- Từ ngày 7-12/6/2019: Chấm chung khảo.

 

Nôi dung chi tiết xem tại đây