UD-CK
Trường Đại học Canterbury cấp học bổng cho các bạn sinh viên quốc tế có nguyện vọng theo đuổi chương trình thạc sĩ tại New Zealand

Trường Đại học Canterbury cấp học bổng cho các bạn sinh viên quốc tế có nguyện vọng theo đuổi chương trình thạc sĩ tại New Zealand, thông tin cụ thể như sau:

Bậc học: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Kinh tế và Khoa học chính trị

Giá trị học bổng: tối đa $16,500

Thời hạn nộp hồ sơ: 15.10.2019

Ngôn ngữ học: Tiếng Anh

Xem chi tiết học bổng tại đây