UD-CK
Kết quả kỳ thi cao học Luật kinh tế của trường Đại học Huế, địa điểm thi tại Cơ sở Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum ngày 6, 7/4/2019 đợt 1 năm 2019.

Kết quả kỳ thi cao học Luật kinh tế của trường Đại học Huế, địa điểm thi tại Cơ sở Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum ngày 6, 7/4/2019  đợt 1 năm 2019.

Xem điểm tại đây