UD-CK

Kính gửi: - Các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

                 - Các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

 

Từ năm 2019, việc triển khai việc tuyển chọn danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) sẽ được xét duyệt thành 2 đợt mỗi năm. ĐHĐN thông báo các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc các nội dung sau:

 

- Các đơn vị thường xuyên tiếp nhận và tổng hợp các phiếu đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHĐN khi có đề xuất đề tài từ cán bộ, giảng viên tại đơn vị.

 

- Các đơn vị tổng hợp danh mục đề xuất đề tài của đơn vị mình và gửi về ĐHĐN qua Ban Khoa Học, Công Nnghệ và Môi trường theo 02 mốc thời gian: đợt 1 trước ngày 28 tháng 2, đợt 2 trước ngày 30 tháng 8 hàng năm.

 

ĐHĐN sẽ không xét chọn các đề tài đưa vào danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHĐN của cá nhân đề xuất chưa hoàn thành một trong các nội dung sau:

 

1. Việc cập nhật thông tin cá nhân trên trang lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/

 

2. Đăng ký tài khoản khoa học cá nhân tại địa chỉ: https://scholar.google.com.vn/

 

3. Các thủ tục nghiệm thu và thanh quyết toán đề tài KH&CN các cấp do ĐHĐN quản lý

 

ĐHĐN đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ, giảng viên tại đơn vị mình biết và đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHĐN đợt 2 năm 2019. Các đơn vị tổng hợp danh mục các phiếu đề xuất (theo biểu mẫu đính kèm) và gửi về ĐHĐN qua ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước ngày 30 tháng 8 năm 2019, bản gửi điện tử đến địa chỉ email: bankhcnmt@ac.udn.vn

 

Xem chi tiết thông báo tại đây