UD-CK

Kính gửi: 
               - Các cơ sở giáo dục đại học thành viên;
               - Các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng;

 

 

Thực hiện Công văn số 3116/BGDĐT-KHCNMT ngày 22/7/2019 của BGD&ĐT về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp bộ năm 2020, ĐHĐN thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp bộ năm 2020 như sau:

 

1. Điều kiện tham gia tuyển chọn

- Tổ chức: là các cơ sở giáo dục đại học thành viên của ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.

- Cá nhân: Cá nhân thuộc các tổ chức nêu trên, có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ ban hành kèm theo Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng BGD&ĐT (sau đây gọi là Thông tư số 11).

 

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn

- Thuyết minh đề tài (Mẫu 6 Phụ lục I, Thông tư số 11);

- Dự toán kinh phí thực hiện đề tài (mẫu hồ sơ gửi kèm);

- Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ (Mẫu 7 Phụ lục I, Thông tư số 11);

- Bản cam kết hỗ trợ kinh phí nguồn khác thực hiện đề tài;

- Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện đề tài;

Hồ sơ tham gia tuyển chọn được đóng thành 08 bản (trong đó 01 bản gốc và 07 bản sao). 

 

3. Đăng ký tham gia tuyển chọn

- Hồ sơ tham gia tuyển chọn được niêm phong, bên ngoài ghi rõ tên cá nhân, tên tổ chức gửi hồ sơ, tên đề tài tham gia tuyển chọn, danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ và số lượng như yêu cầu ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển chọn. Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ cũ thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ và thông tin về cá nhân đăng ký tuyển chọn. Mọi bổ sung, sửa đổi phải được thực hiện trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển chọn và là bộ phận cấu thành của hồ sơ tham gia tuyển chọn.

 

4. Các đơn vị gửi hồ sơ tham gia tuyển chọn về ĐHĐN qua Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (bao gồm bản in và tập tin điện tử) trước 10 giờ 00 ngày 26/8/2019 (thứ Hai).

 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem công văn hướng dẫn và biểu mẫu gửi kèm email này.

 

Trân trọng./.

 

Tải tại đây