UD-CK

- Căn cứ Quy định số 398/QyĐ-PHKT ngày 01/08/2017 vv ở Ký túc xá sinh viên năm học 2017-2018;

 

- Căn cứ Kế hoạch số 120/KH-PHKT ngày 01/03/2018 vv khai thác và sử dụng ký túc xá mới (cơ sở 2).

 

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thông báo về việc thu các khoản phí ở Ký túc xá học kỳ 1 năm học 2019-2020 như sau:

 

1. Ký túc xá cơ sở 1:

 

- Học kỳ 1 được quy định là 6 tháng. Theo đó, mức thu lệ phí nội trú dùng trong công việc sữa chữa nhỏ, thay thế trang thiết bị KTX; phí điện nước; phí dịch vụ là 960.000 đồng/sinh viên/học kỳ, tiền đặt cọc: 150.000 đồng/sinh viên đối với sinh viên khi thôi ở KTX nếu trong quá trình sử dụng không xảy ra hư hỏng về trang thiết bị, vật tư trong phòng.

 

- Học kỳ 1 được tính từ ngày 15/08/2019 đến ngày 15/02/2020. Nếu đăng ký ở từ ngày 01/11 trở đi phải đóng mức 640.000 đồng/sinh viên.

 

2. Ký túc xá cơ sở 2:

 

- Tiền thuê phòng căn cứ vào Hợp đồng thuê phòng ở Ký túc xá.

 

- Tiền đặt cọc: 200.000 đồng/sinh viên đối với sinh viên khi thôi ở KTX nếu trong quá trình sử dụng không xảy ra hư hỏng về trang thiết bị, vật tư trong phòng.

 

- Có 4 loại phòng ở:

         + Loại phòng 8 người/phòng: 250.000 đồng/tháng/1 sinh viên;

         + Loại phòng 6 người/phòng: 320.000 đồng/tháng/1 sinh viên;

         + Loại phòng 4 người/phòng: 380.000 đồng/tháng/1 sinh viên;

         + Loại phòng 2 người/phòng: 700.000 đồng/tháng/1 sinh viên;

 

Lưu ý: Sinh viên đóng tiền bằng tiền mặt tại phòng Kế hoạch – Tài chính hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Phân hiệu 1 lần/học kỳ.

 

Trên đây là thông báo về việc thu các khoản phí ở Ký túc xá, đề nghị tất cả sinh viên nghiêm túc thực hiện./.