UD-CK

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2019.

 

Xem Thông báo số 3229/TB-ĐHĐN tại đây.

 

Tin Ban Tổ chức cán bộ ĐHĐN