UD-CK

Nhằm hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và đào tạo cho cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông ĐHĐN phối hợp với Taylor & Francis Group triển khai “Chương trình trải nghiệm Cơ sở dữ liệu (CSDL) điện tử quốc tế tại ĐHĐN”.

 

Thời hạn: Từ ngày 14/10/2019 - 13/11/2019 (dùng thử)

URL: http://www.tandfonline.com

 

 

Taylor & Francis Online là một nền tảng tài nguyên học liệu trực tuyến kết nối người dùng tin với những phát triển nghiên cứu học thuật mới nhất từ các tạp chí quốc tế hàng đầu gồm nhiều chủ đề như:

 

- Khoa học & công nghệ thư viện

- Trái đất & Môi trường

- Khoa học thực phẩm

- Kỹ thuật máy tính & Công nghệ

- Toán học & Thống kê

- Vật lý

 

- Hóa học

- Sinh học ...

 

 

Các yêu cầu hỗ trợ truy cập vui lòng liên hệ:  

Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông ĐHĐN

(ThS. Lê Thị Thanh Nhàn, Email: lttnhan@ac.udn.vn).

 

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN