UD-CK


Căn cứ Quyết định 364/QĐ-PHKT ngày 23/10/2014 về việc ban hành Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;


Căn cứ vào Kết quả học tập học kì 2 năm 2018 – 2019 và Biên bản cuộc họp Hội đồng xét học vụ học kì 2 năm 2018 – 2019;


Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên dự kiến bị buộc thôi học từ kì 1 năm 2019 – 2020: (xem file)


Sinh viên có tên trong danh sách trên nếu có nguyện vọng được tiếp tục học phải nộp đơn xin quay lại học về Khoa quản lý để được xem xét.


Hạn chót nộp đơn: 31/12/2019. Sau ngày này, sinh viên không nộp đơn sẽ bị buộc thôi học theo quy định.


Mẫu đơn: (đính kèm)


Trân trọng./.