UD-CK

Theo Kế hoạch năm học 2019 – 2020, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức đăng kí tín chỉ cho sinh viên như sau:


1. Cách thức và thời gian đăng kí tín chỉ:


Bước 1: Sinh viên toàn trường hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ theo dõi Kế hoạch học tập học kì 2 năm học 2019 – 2020 trên website: http://beta.kontum.udn.vn/vi/study-schedules/


Bước 2: Cán bộ các lớp nhận phiếu đăng kí tín chỉ qua mail lớp, triển khai cho lớp đăng kí theo kế hoạch. Thời gian nhận được mail: 13/12/2019


Bước 3: Cán bộ các lớp nộp lại Phiếu đăng kí tín chỉ về Khoa quản lý hoặc Cố vấn học tập. Thời gian: từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019


Bước 4: Cố vấn học tập xác nhận phiếu đăng kí tín chỉ, đảm bảo sinh viên đăng kí đúng chương trình đào tạo, đúng số lượng sinh viên đăng kí tại đơn vị lớp và gởi lại cho Giáo vụ Khoa


Bước 5: Giáo vụ Khoa trình lãnh đạo Khoa thông qua, sau đó nộp tất cả phiếu đăng kí tín chỉ của sinh viên về Phòng Đào tạo. Thời gian: từ ngày 23/12/2019 đến ngày 28/12/2019


2. Lịch điều chỉnh (nếu có):


Thời gian: từ ngày 20/12/2019 đến ngày 28/12/2019


Liên hệ: Cố vấn học tập/Khoa quản lý


Nội dung:
- Hủy các học phần đã đăng kí.
- Chuyển lớp học phần đã đăng kí sang lớp học phần khác.
- Đăng kí bổ sung các học phần khác.


Biểu mẫu: Mẫu 1, Mẫu 4, Mẫu 5


3. Một số lưu ý quan trọng đối với sinh viên:


- Đối với sinh viên thuộc diện chuyển trường đến hoặc đã từng bảo lưu, quay lại học, phải đăng kí tín chỉ trên một phiếu riêng biệt (Mẫu 1), không đăng kí trên phiếu của lớp.


- Đối với các học phần sinh viên muốn học lại/học cải thiện, sinh viên đăng kí theo mẫu (Mẫu 2, Mẫu 3), không đăng kí trên phiếu của lớp.