UD-CK

Xem chi tiết tại đây

Đề án đào tạo CLC trình độ đại học thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ trưởng BGD&ĐT xem tại đây