UD-CK

Căn cứ Công văn số 1499/ĐHĐN-HSSV ngày 06/5/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc giới thiệu sinh viên nhận học bổng Hessen (CHLB Đức) năm học 2019-2020, Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên, cụ thể như sau:

 

1. Số lượng: 01 suất (trị giá 216 Euro).

 

2. Đối tượng và tiêu chí xét chọn

 

- Sinh viên có kết quả học tập học kỳ I, năm học 2019-2020 đạt từ 7,5 trở lên tính theo thang điểm 10 (hoặc tương đương đối với thang điểm 4);

 

- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác;

 

- Hiện chưa nhận học bổng hoặc các nguồn hỗ trợ tài chính của tổ chức, cá nhân nào khác trong năm học 2019-2020 (trừ học bổng khuyến khích học tập, các nguồn hỗ trợ cho sinh viên thuộc diện chính sách theo quy định của Nhà nước);

 

Tiêu chí ưu tiên: Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng, các phong trào sinh viên do Nhà trường phát động.

 

3. Hồ sơ xét

 

- Tờ khai thông tin cá nhân viết tay (theo mẫu đính kèm);

 

- Giấy chứng nhận kết quả học tập học kỳ I, năm học 2019-2020 (theo mẫu đính kèm);

 

- Bản phô tô giấy chứng nhận các giấy tờ ưu tiên khác (thành tích hoạt động, giải thưởng, xác nhận hoàn cảnh khó khăn...).

 

4. Thời gian nộp hồ sơ: Từ khi ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 14/5/2020

 

5. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác Học sinh Sinh viên (P.H307, Tòa nhà H).

 

Mọi thắc mắc về hồ sơ học bổng xin liên hệ Cô Hạnh – Phòng Công tác HSSV (SĐT: 02606 287 772).

 

Nhà trường đề nghị Giảng viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập triển khai cho toàn thể sinh viên biết và thực hiện đảm bảo theo đúng đối tượng và thời gian quy định, trường hợp chậm trễ và thiếu sót sẽ không được xem xét.