UD-CK

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên chính quy và vừa làm vừa học dự kiến tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 như sau: (file đính kèm)


Yêu cầu:
- Sinh viên kiểm tra lại thông tin của bản thân, nếu sai sót cần liên hệ ngay với Phòng Đào tạo để được sửa lại
- Sinh viên không có tên trong danh sách cần lên kế hoạch trả nợ các học phần chưa hoàn thành và các điều kiện đầu ra cần thiết. Nộp đơn xin xét tốt nghiệp cho Phòng Đào tạo ngay khi hoàn thành đầy đủ điều kiện tốt nghiệp.
- Sinh viên có tên trong danh sách nếu có nguyện vọng xin hoãn xét tốt nghiệp để cải thiện, vui lòng nộp đơn xin hoãn (mẫu đính kèm) cho Phòng Đào tạo.


Lưu ý: Sinh viên đã nộp đơn xin hoãn, Nhà trường sẽ không xét tốt nghiệp cho đến khi sinh viên nộp đơn xin xét tốt nghiệp lại.


Hạn thắc mắc, sửa chữa thông tin và nộp đơn xin hoãn: hết ngày 14/06/2020


Điều kiện để được công nhận tốt nghiệp như sau:
a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
b) Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo;
c) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2.00 trở lên đối với hệ tín chỉ và 5.00 trở lên đối với hệ niên chế;
d) Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh đối với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và hoàn thành học phần giáo dục thể chất đối với các ngành không chuyên về thể dục - thể thao (đối với hệ tín chỉ);
đ) Đạt chuẩn tin học, ngoại ngữ đầu ra theo quy định của Nhà trường;
e) Có đơn gửi Phòng đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khoá học.


Mọi thông tin, liên hệ: Võ Chế Thảo Nguyên (P. Đào tạo). SĐT: 03.345.31338


Trân trọng./.