UD-CK
Công ty phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh (Trường Sinh Group) tuyển dụng nhiều vị trí việc làm, với chỉ tiêu tuyển dụng lên đến 135 nhân viên.

Xem thông tin chi tiết tại đây