UD-CK

1. Danh sách sinh viên chính quy dự kiến tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 như sau: Danh sách 1 (file đính kèm)

2. Danh sách sinh viên thiếu điều kiện đầu ra như sau: Danh sách 2 (file đính kèm)

 

Yêu cầu:

- Sinh viên kiểm tra lại thông tin của bản thân, nếu sai sót cần liên hệ ngay với Phòng Đào tạo để được sửa lại

- Sinh viên không có tên trong cả hai danh sách cần lên kế hoạch trả nợ các học phần chưa hoàn thành và các điều kiện đầu ra cần thiết. Nộp đơn xin xét tốt nghiệp cho Phòng Đào tạo ngay khi hoàn thành đầy đủ điều kiện tốt nghiệp.

- Sinh viên có tên trong Danh sách 1 nếu có nguyện vọng xin hoãn xét tốt nghiệp để cải thiện, vui lòng nộp đơn xin hoãn (mẫu đính kèm) cho Phòng Đào tạo.

 

Lưu ý: Sinh viên đã nộp đơn xin hoãn, Nhà trường sẽ không xét tốt nghiệp cho đến khi sinh viên nộp đơn xin xét tốt nghiệp lại.

 

*Hạn thắc mắc, sửa chữa thông tin và nộp đơn xin hoãn: hết ngày 24/08/2020

*Dự kiến thời gian có QĐ tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 của Đại học Đà Nẵng: đầu tháng 9/2020

*Dự kiến thời gian có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt 2 năm 2020: trong vòng 1 tuần kể từ ngày có QĐ tốt nghiệp của Đại học Đà Nẵng

 

Mọi thông tin, liên hệ: 

- Về Điểm, thông tin, xếp loại tốt nghiệp: Võ Chế Thảo Nguyên (P. Đào tạo). SĐT: 03.345.31338; Email: vctnguyen@kontum.udn.vn

- Về điều kiện đầu ra (GDTC, GDQP, Ngoại ngữ, Tin học): Bùi Thị Bé (P. Đào tạo). SĐT: 039.839.6592; Email: btbe@kontum.udn.vn

 

Trân trọng./.