UD-CK
Danh sách sinh viên dự kiến được cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2019-2020 đợt 1: (file đính kèm)
 
Yêu cầu:
- Sinh viên kiểm tra lại thông tin về điểm học bổng, điểm rèn luyện. Nếu có ý kiến phản hồi, sinh viên gửi mail về địa chỉ vctnguyen@kontum.udn.vn để được giải đáp hoặc điều chỉnh.
- Thời hạn phản hồi: hết ngày 24/08/2020
Sau thời hạn trên, mọi ý kiến, khiếu nại sẽ không được giải quyết.
Danh sách các lớp xét, cấp học bổng đợt 2 gồm: K10GT, K11SH, K11TT, K11D, K11GT, K12DL, K12TT, K12LK1, K12LK2, K19TT, K19D.
 

1. Sinh viên đủ điều kiện được xét học bổng phải đạt tiêu chuẩn sau:

1) Rèn luyện:

- Sinh viên có kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên.

- Trong học kì xét học bổng khuyến khích học tập, sinh viên không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

2) Học tập:

- Sinh viên phải hoàn thành số tín chỉ tối thiểu theo kế hoạch học tập cụ thể từng học kỳ Nhà trường đề ra.

- Sinh viên có điểm trung bình chung học tập (lần 1) đạt 7.0 điểm (thang điểm 10) trở lên và không có học phần nào có điểm tổng kết dưới 5.0.

- Đối với sinh viên diện dân tộc thiểu số và lưu học sinh nước ngoài, sinh viên có điểm trung bình chung học tập (lần 1) đạt 6.0 điểm (thang điểm 10) trở lên và không có học phần nào có điểm tổng kết dưới 5.0.

 

2. Loại học bổng và mức chi cho từng loại học bổng:

Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo 3 loại như sau:

STT

Loại học bổng

Điểm xét học bổng

Xếp loại rèn luyện

Mức chi

1

Xuất sắc

9 đến 10

Xuất sắc

120% mức trần học phí mà sinh viên phải đóng cho nhà trường trong học kì xét học bổng

2

Giỏi

8 đến cận 9

Tốt, Xuất sắc

110% mức trần học phí mà sinh viên phải đóng cho nhà trường trong học kì xét học bổng

9 đến 10

Tốt

3

Khá

6 đến cận 8

Khá, Tốt, Xuất sắc

100% mức trần học phí mà sinh viên phải đóng cho nhà trường trong học kì xét học bổng

8 đến cận 9

Khá

9 đến 10

Khá

 

Điểm xét học bổng là điểm trung bình chung học tập (lần 1) của sinh viên (thang điểm 10).

 

3. Nguyên tắc xét học bổng khuyến khích học tập:

Căn cứ vào quỹ học bổng của từng khóa, từng ngành, nhà trường tiến hành chia số suất học bổng theo thứ tự loại học bổng của từng khóa, từng ngành từ trên xuống, đến khi nào số quỹ còn lại không đủ 50% suất tiếp theo thì dừng.

Trường hợp có hai sinh viên trở lên có cùng loại học bổng thì xét tiếp theo thứ tự ưu tiên các tiêu chí sau: điểm xét học bổng, điểm rèn luyện, các thành tích trong học tập và rèn luyện khác (dựa vào đề nghị của Khoa quản lý sinh viên).