UD-CK

Thực hiện Kế hoạch học kỳ I năm học 2020 – 2021, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức đăng kí tín chỉ cho sinh viên như sau:


1.  Cách thức và thời gian đăng kí tín chỉ:
Bước 1: Sinh viên toàn trường hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ theo dõi Danh sách các học phần trong học kì 1 năm học 2020 – 2021 trên website trường
Bước 2: Sinh viên in mẫu phiếu đăng kí tín chỉ (Mẫu 1) và điền thông tin cá nhân, thông tin các học phần đăng kí vào phiếu và nộp lại cho cán bộ lớp.
Bước 3: Cán bộ các lớp nộp lại toàn bộ Phiếu đăng kí tín chỉ của lớp mình về Cố vấn học tập/Giáo vụ Khoa.
Thời gian: từ ngày 24/08/2020 đến hết ngày 28/08/2020.
Bước 4: Cố vấn học tập xác nhận phiếu đăng kí tín chỉ, lập danh sách tổng hợp, đảm bảo sinh viên đăng kí đúng chương trình đào tạo, đúng số lượng sinh viên đăng kí tại đơn vị lớp và gởi lại cho Giáo vụ Khoa.
Bước 5: Giáo vụ Khoa trình lãnh đạo Khoa thông qua, sau đó nộp tất cả phiếu đăng kí tín chỉ và danh sách tổng hợp của sinh viên về Phòng Đào tạo.
Thời gian: từ ngày 31/08/2020 đến hết ngày 04/09/2020.


2.  Lịch điều chỉnh (nếu có):
a.  Hủy các học phần đã đăng ký: (Mẫu 2)
Thời gian: 24/08/2020 đến hết ngày 04/09/2020
Liên hệ: Cố vấn học tập/Giáo vụ Khoa
b.  Chuyển lớp học phần đã đăng kí sang lớp học phần khác hoặc đăng ký bổ sung các học phần khác: (Mẫu 3, Mẫu 4)
Thời gian: Trước 1 ngày có lịch học của học phần cần chuyển lớp/ bổ sung
Liên hệ: Cố vấn học tập/Giáo vụ Khoa


3.  Một số lưu ý quan trọng đối với sinh viên:
-    Sinh viên điền chính xác thông tin cá nhân, học phần, mã học phần, số tín chỉ và lần học. Sinh viên cần sự tư vấn, liên hệ trực tiếp với cố vấn học tập để được hướng dẫn.
-    Đối với sinh viên  các ngành Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán và những sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí,  việc đăng kí học bổ sung phải được thực hiện trước ngày 05/09/2020. Mọi phiếu đăng kí nhận sau thời hạn này đều không được giải quyết.


Để công tác quản lý và thực hiện quá trình đào tạo không bị trở ngại, kính đề nghị các Khoa, các lớp phối hợp thực hiện./.