UD-CK

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển dụng viên chức, bổ sung hình thức nộp hồ sơ tuyển dụng tại các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN đợt 1 năm 2020

 

Xem Thông báo 2760/TB-TCCB tại đây

Xem Tin tuyển dụng đợt 1 năm 2020 tại đây

 

Tin Ban TCCB Đại học Đà Nẵng