UD-CK

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên năm 2020 - 2021 của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum; Đồng thời để tìm kiếm những ý tưởng NCKH mới nhằm nâng cao chất lượng đề tài NCKH sinh viên, Giám đốc Phân hiệu đề nghị các Khoa triển khai thông báo đề xuất đề tài NCKH sinh viên cho giảng viên/sinh viên như sau:

 

1. Thông báo cho toàn thể giảng viên/sinh viên Phân hiệu đề xuất các đề tài NCKH sinh viên cấp Phân hiệu năm 2020 - 2021 (Theo mẫu đính kèm). Ưu tiên phát triển các đề xuất đề tài định hướng ứng dụng và khởi nghiệp.

 

2. Mỗi giảng viên/sinh viên có thể đăng ký đề xuất 1-2 đề xuất đề tài.

 

3. Đề tài NCKH sinh viên có thể là một phần của đề tài các cấp do các giảng viên chủ trì hoặc là đề tài do giảng viên đề xuất.

 

4. Các Khoa có trách nhiệm thẩm định phiếu đề xuất và tổng hợp danh mục đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học của Khoa, gửi về Phòng KH&HTQT trước ngày 20/09/2020.

 

Để công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên Phân hiệu năm học 2020 - 2021 thực hiện đúng tiến độ, đề nghị các giảng viên/sinh viên Phân hiệu thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

Xem chi tiết kế hoạch tại đây