UD-CK

Căn cứ Công văn số 2856/ĐHĐN - KHTC ngày 25 tháng 08 năm 2020 về việc mức thu học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà chính quy trình độ đại học, lưu học sinh Lào, Campuchia, hệ vừa làm vừa học, năm học 2020 - 2021.


Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo về việc nộp học phí của sinh viên như sau:


1. Nơi nộp học phí: (Sinh viên có thể chọn các hình thức sau)


- Nộp tiền mặt tại phòng Kế hoạch tài chính.


- Nộp tại Ngân hàng Vietcombank - CN Kon Tum,với nội dung:
+ Đơn vị thụ hưởng: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
+ Số Tài khoản: 0761002338935
+ Nội dung: Nộp HP kỳ (vd: 5) cho sv (vd: Nguyễn Văn A) lớp (vd: K11TT).


-  Nộp tại Ngân hàng Agribank – CN Kon Tum, với nội dung:
+ Đơn vị thụ hưởng: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
+ Số Tài khoản: 5100201008738
+ Nội dung: Nộp HP kỳ (vd: 5) cho sv (vd: Nguyễn Văn A) lớp (vd: K11TT)


 2. Số tiền học phí:                                                                                                                                ĐVT: Đồng

STT

Hệ đào tạo, nhóm ngành

Mức thu/ tín chỉ

Ghi chú

1

Hệ đại học chính quy

 

 

 

- Khối Khoa học xã hội, kinh tế

287.000 đồng/tín chỉ

 

 

- Khối Khoa học tự nhiên, kỹ thuật

 

 

 

+ Khóa 2017 trở về trước

361.000 đồng/tín chỉ

 

 

+ Khóa 2018, 2019, 2020

371.000 đồng/tín chỉ

 

2

Lưu học sinh Lào, Campuchia chính quy

 

 

 

 

- Diện tự túc

11.600.000 đồng/năm học

Tương đương 500 USD

3

Hệ Vừa làm vừa học

 

 

 

- Khóa 2016

 

 

 

+ Khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật

7.950.000 đồng/học kỳ

 

 

+ Khối khoa học xã hội, kinh tế

6.675.000 đồng/học kỳ

 

 

- Khóa 2017, 2018, 2019, 2020

 

 

 

+ Liên thông từ Trung cấp – Đại học (khối khoa học xã hội)

440.000 đồng/ tín chỉ

 

 

+ Liên thông từ Cao đẳng - Đại học (Khối khoa học xã hội)

485.000 đồng/ tín chỉ

 

 

+ Đại học (Khối khoa học xã hội)

445.000 đồng/ tín chỉ

 

 

+ Liên thông từ Cao đẳng - Đại học (Khối khoa học tự nhiên)

521.000 đồng/ tín chỉ

 

 

Thời hạn nộp học phí: Sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký tín chỉ cho mỗi học kỳ, nếu sinh viên không hoàn thành việc nộp học phí đúng quy định sẽ chịu trách nhiệm với hình thức xử lý kỷ luật của nhà trường.

 

Yêu cầu sinh viên các lớp và các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định của Thông báo này.