UD-CK
STT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển
1 7140202 Giáo dục Tiểu học 20.5
3 7310205 Quản lý nhà nước 14
4 7340101 Quản trị kinh Doanh 14
5 7340301 Kế Toán 14
6 7380107 Luật kinh tế 14
8 7480201 Công nghệ thông tin 14