UD-CK

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thông báo về việc nộp học phí kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:

1. Nơi nộp học phí: Sinh viên có thể chọn các hình thức sau;

            - Nộp tiền mặt tại Phòng Kế hoạch Tài chính;

            - Nộp tại ngân hàng Vietcombank – CN Kon Tum, với nội dung:

                + Đơn vị thụ hưởng:             Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

                + Số TK:  0761 00233 8935

                + Nội dung chuyển tiền: Nộp HP cho (Vd: Nguyễn Văn A) lớp (Vd: K814LHV)

            - Nộp tại ngân hàng Agribank – CN Kon Tum, với nội dung:

                + Đơn vị thụ hưởng:             Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

                + Số TK:  5100 20100 8738

                + Nội dung chuyển tiền: Nộp HP cho (Vd: Nguyễn Văn A) lớp (Vd: K814LHV)

2. Số tiền học phí:                                                                                        ĐVT: Đồng.

TT

Hệ đào tạo, nhóm nghành

Mức thu/ 1 tín chỉ

Mức thu/ 1 kỳ

Ghi chú

1

Hệ đại học

 

 

 

 

- Khoa học xã hội, kinh tế

220.000

3.700.000

 

 

- Khoa học tự nhiên, kỹ thuật

267.000

4.350.000

 

 

- Sư phạm

204.000

 

 

 

- Liên thông khoa học, xã hội

209.000

 

 

2

Hệ cao đẳng

 

 

 

 

- Khoa học xã hội, kinh tế

167.000

 

 

 

- Khoa học tự nhiên, kỹ thuật

187.000

 

 

3

Hệ VHVL

 

 

 

 

- Khoa học xã hội, kinh tế

5.025.000

 

 

 

- Khoa học tự nhiên, kỹ thuật

5.925.000

 

 

3. Thời hạn nộp học phí:  Đợt 1:  hạn cuối đến ngày 28/2/2018

                                            Đợt 2:  hạn cuối đến ngày 28/3/2018

4. Lưu ý:       

- Sinh viên có thể chia thành nhiều lần nộp trong thời hạn quy định.

- Nhà trường sẽ không cho thi kết thúc học phần đối với các trường hợp không nộp học phí trong thời gian quy định và ngưng các học phần còn lại đến khi hoàn thành học phí.