UD-CK

Danh sách xem TẠI ĐÂY.
*Yêu cầu:
Sinh viên kiểm tra lại thông tin về điểm học bổng, điểm rèn luyện. Nếu có ý kiến phản hồi, sinh viên gửi mail về địa chỉ vctnguyen@kontum.udn.vn để được giải đáp hoặc điều chỉnh.

Thời hạn phản hồi: hết ngày 20/11/2020

Sau thời hạn trên, mọi ý kiến, khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Danh sách các lớp xét, cấp học bổng đợt này gồm: K10GT, K11SH, K11TT, K11D, K11GT, K12DL, K12TT, K12LK1, K12LK2, K19TT, K19D.

1. Sinh viên đủ điều kiện được xét học bổng phải đạt tiêu chuẩn sau:

a) Rèn luyện:
- Sinh viên có kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên.
- Trong học kì xét học bổng khuyến khích học tập, sinh viên không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

b) Học tập:
- Sinh viên phải hoàn thành số tín chỉ tối thiểu theo kế hoạch học tập cụ thể từng học kỳ Nhà trường đề ra.
- Sinh viên có điểm trung bình chung học tập (lần 1) đạt 7.0 điểm (thang điểm 10) trở lên và không có học phần nào có điểm tổng kết dưới 5.0.
- Đối với sinh viên diện dân tộc thiểu số và lưu học sinh nước ngoài, sinh viên có điểm trung bình chung học tập (lần 1) đạt 6.0 điểm (thang điểm 10) trở lên và không có học phần nào có điểm tổng kết dưới 5.0.

2. Loại học bổng và mức chi cho từng loại học bổng:
Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo 3 loại như sau:

STT

Loại học bổng

Điểm xét học bổng

Xếp loại rèn luyện

Mức chi

1

Xuất sắc

9 đến 10

Xuất sắc

120% mức trần học phí mà sinh viên phải đóng cho nhà trường trong năm học

2

Giỏi

8 đến cận 9

Tốt, Xuất sắc

110% mức trần học phí mà sinh viên phải đóng cho nhà trường trong năm học

9 đến 10

Tốt

3

Khá

6 đến cận 8

Khá, Tốt, Xuất sắc

100% mức trần học phí mà sinh viên phải đóng cho nhà trường trong năm học

8 đến cận 9

Khá

9 đến 10

Khá