UD-CK

Tổ chức đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên năm học 2020-2021

 

Căn cứ Kế hoạch năm học 2020-2021 của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Nhà trường triển khai Kế hoạch tổ chức đào tạo kỹ năng cho sinh viên (SV) với các nội dung cụ thể như sau

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Định hướng sinh viên trong việc học tập, rèn luyện kỹ năng mềm; hỗ trợ SV trang bị, bổ sung và hoàn thiện các kỹ năng phục vụ quá trình học tập, phát triển sự nghiệp của bản thân và khởi nghiệp;

- Tạo môi trường và các điều kiện để SV được học hỏi, tập huấn kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn thông qua việc giao lưu trực tiếp với các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp;

- Chuẩn hoá công tác xây dựng văn bản và thực hiện quy trình hành chính trong tổ chức các hoạt động của SV Nhà trường.

 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ GHI NHẬN KẾT QUẢ

 

1. Đối tượng tham gia: Sinh viên hệ chính quy tất cả các khóa 11, 12, 19, 20.

 

2. Ghi nhận kết quả: Sinh viên tham gia và hoàn thành khóa đào tạo kỹ năng mềm sẽ được nhận Giấy chứng nhận của Nhà trường và đơn vị phối hợp tổ chức.

 

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HỌC TẬP

 

1. Nội dung:

1.1. Nhóm kỹ năng soạn thảo Email và chụp ảnh nghiệp dư

1.2. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

1.3. Kỹ năng làm việc nhóm

1.4. Kỹ năng tìm kiếm thông tin thời đại 4.0

1.5. Kỹ năng thuyết trình và trình bày vấn đề

1.6. Kỹ năng soạn thảo văn bản

1.7. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc

1.8. Kỹ năng phỏng vấn xin việc

1.9. Kỹ năng làm CV (Curriculum Vitae)

 

2. Hình thức:

- Mỗi lớp SV sẽ được đào tạo trong 01-02 buổi học (Tùy theo từng Kỹ năng);

- Căn cứ số lượng SV đăng ký tham dự học, Nhà trường sẽ xét chọn và tổng hợp danh sách để xem xét mở lớp, sắp xếp danh sách SV các lớp và thông báo cho SV.

- Quy mô của khoá đào tạo:

+ Số sinh viên: 20-30 SV/lớp;

+ Số lớp dự kiến: 09 lớp/09 nội dung kỹ năng.

 

Sinh viên đăng ký tại link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrn-YHVsu4VnOEtHvZOwRVgSUbdl3YKD3WhxhAQEnugbbenA/viewform?gxids=7628