UD-CK

Thực hiện Kế hoạch số: 339/ KH-PHKT, ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên” năm học 2020-2021, Nhà trường thông báo việc tổ chức triển khai tuần sinh hoạt công dân giữa khóa, cụ thể như sau:

1. Nội dung:

Thời gian

TT

Nội dung chuyên đề

Đơn vị phụ trách

07 giờ 30

22,24/12/2020

Nội dung 1

Giáo dục kỹ năng tự nhận thức cho sinh viên.

Khoa Kinh tế

13 giờ 30

22,24/12/2020

Nội dung 2

 Phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy mại dâm.

Công an tỉnh Kon Tum 

07 giờ 30

23,25/12/2020

Nội dung 3

- Các vấn đề về toàn cầu;

- Yêu cầu hội nhập quốc tế;

- Định hướng và hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên.

Phòng KH và HTQT

13 giờ 30

23,25/12/2020

Nội dung 4

- Chuẩn đầu ra của sinh viên nhà trường

- Các nội dung, kiến thức, thông tin mới của năm học 2020-2021, các vấn đề liên quan đến sinh viên.

Phòng Đào tạo

Phòng CTHSSV

 

04/01/2021

 

Viết bài thu hoạch

Phòng CTHSSV

2. Đối tượng: Tất cả sinh viên K12 (277SV), K19 (232SV).

3. Hình thức học: Tập trung tại Hội trường C.

4. Thời gian: Từ 22/12/2020- 08/01/2021.

Đợt 1 từ ngày 22-23/12/2020 các lớp K12 (Thứ Ba, Tư).

Đợt 2 từ ngày 24-25/12/2020 các lớp K19 (Thứ Năm, Sáu).

5. Viết bài thu hoạch: Phòng Công tác Học sinh Sinh viên (CTHSSV) hướng dẫn viết bài thu hoạch trên giấy A4. Lớp trưởng thu bài kèm danh sách sinh viên và nộp về phòng CTHSSV trước ngày 09/01/2021.

Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị có liên quan, các Khoa, Giảng viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập, Ban cán sự, sinh viên các lớp thuộc đối tượng học căn cứ thông báo triển khai thực hiện./.

Xem thông báo bản chính tại đây.