UD-CK

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên hệ chính quy dự kiến bị buộc thôi học và cảnh báo kết quả học tập (đợt 1) học kì 2 năm 2019 – 2020: (file đính kèm)

Danh sách các lớp xét buộc thôi học và cảnh báo kết quả học tập đợt này gồm: K10TT, các lớp K11 (trừ K11GT, K11TT, K11D, K11SH), các lớp K12 (trừ K12XD) và toàn bộ các lớp K19.

Sinh viên có tên trong danh sách nếu có khiếu nại, vui lòng làm đơn khiếu nại (theo mẫu) và gửi về Phòng Đào tạo để được kiểm tra, xem xét và trả lời.

Thời gian khiếu nại: từ ngày 16/12/2020 đến hết ngày 21/12/2020.

Mọi ý kiến, thắc mắc, khiếu nại sau thời gian trên đều không được giải quyết.

Trân trọng./.

Danh sách sinh viên dự kiến bị buộc thôi học.

Danh sách sinh viên dự kiến bị cảnh báo mức 1.

Danh sách sinh viên dự kiến bị cánh báo mức 2.