UD-CK

Quyết định buộc thôi học sinh viên từ kỳ 1 năm 2020 - 2021 (đợt 2): tại đây

Quyết định cảnh báo kết quả học tập kỳ 2 năm 2019 - 2020 (đợt 2): tại đây