UD-CK

            Ngày thi    

Giờ thi Lớp Môn học Số tín chỉ Sĩ số Phòng

27/04/2021

7:20 K19TH Đại số sơ cấp 2 22 A102

27/04/2021

7:20 K11GT Chuyên đề cầu 2 10 A102

            27/04/2021            

7:20 K12PT Dự báo phát triển kinh tế xã hội 3 19 A206

27/04/2021

7:20 K19D Chủ nghĩa Xã hội khoa học 2 14 A206

   27/04/2021   

7:20 K20TH Tập hợp và logic Toán 2 32 A302

 

Ghi chú:

- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút;

- Khi vào phòng thi có thẻ Sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân;

- Sinh viên chưa nộp học phí không được thi

Xem chi tiết lịch thi tại đây