UD-CK
THÔNG BÁO
V/v đăng ký đề tài KH&CN cấp Đại học Đà Nẵng năm 2018
 
Kính gửi: Khoa Kinh tế, Khoa KT-NN và Khoa SP&DBĐH.

Để chuẩn bị cho việc tuyển chọn danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng năm 2018, Nhà trường đề nghị các Khoa thông báo cho các cán bộ, giảng viên của Khoa đăng ký tuyển chọn đề tài cấp Đại học Đà Nẵng năm 2018 và hoàn thành các nội dung sau:

1. Hoàn chỉnh việc cập nhật thông tin cá nhân trên trang lý lịch khoa học của Đại học Đà Nẵng http://scv.udn.vn/ (Đối với các cán bộ đã đăng ký tài khoản, đề nghị cập nhật đầy đủ lý lịch khoa học của mình, đối với cán bộ chưa đăng ký tài khoản liên hệ KS. Đinh Quang Trung, Tổ Quản trị mạng Thông tin ĐHĐN, Điện thoại: 0236. 3817533 để đăng ký);

2. Hoàn thành các thủ tục nghiệm thu và thanh quyết toán đề tài khoa học công nghệ các cấp do Đại học Đà Nẵng quản lý (nếu có).

3. Hoàn thành Phiếu đề xuất đề tài KHCN cấp ĐHĐN (Mẫu D1 đính kèm) và Danh mục tổng hợp các phiếu đề xuất (Mẫu D2) và gửi về Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế trước ngày 27 tháng 02 năm 2018 (01 bản in Mẫu D1, có xác nhận của Khoa; 01 bản điện tử Mẫu D1 và D2 về email nmthong@kontum.udn.vn). Tải mẫu tại đây

Đại học Đà Nẵng sẽ không đưa vào danh mục tuyển chọn các đề tài đăng ký mới đối với các cá nhân đề xuất chưa hoàn thành các nội dung trên.

Để đảm bảo kế hoạch đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2018, kính đề nghị các Đơn vị và Quý Thầy/Cô nhanh chóng triển khai thực hiện và nộp đăng ký đề tài đúng thời hạn quy định.

Trân trọng./.