UD-CK

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo lịch sinh hoạt tuần công dân sinh viên đầu khóa năm học 2020-2021.

 

 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên sinh viên khóa K21 chưa thể đến học trực tiếp tại Nhà trường, các em sẽ tham gia học tập trực tuyến với ứng dụng Zoom (ID: 2603867150 và PASS: 2709). Sau tuần sinh hoạt công dân sinh viên K21 sẽ học trực tiếp tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum từ ngày 04/10/2021.

 

Nội dung chi tiết tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên đầu khóa K21 năm học 2021-2022:

Thời gian

TT

NỘI DUNG

7h30

27/9/2021

 

 

 

Nội dung 1

- Giới thiệu về ĐHĐN, Phân hiệu và chiến lược phát triển Phân hiệu. Những vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, của tỉnh Kon Tum nói riêng trong 5 năm (giai đoạn 2020-2025).

- Một số nội dung công tác trọng tâm của ĐHĐN và của Phân hiệu trong năm học 2021-2022.

9h30-11h00

27/9/2021

Nội dung 2

Tuyên truyền chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

13h30

27/9/2021

Nội dung 3

Chương trình “Kích hoạt tài năng chính mình”.

7h30 28/9/2021

Nội dung 4

Phòng Đào tạo phổ biến các nội dung

- Quy chế đào tạo; Chương trình đào tạo; Kế hoạch học tập; Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học; các yêu cầu trong đào tạo theo học chế tín chỉ...

- Quy trình đăng ký học phần, tín chỉ; xét công nhận tốt nghiệp. Những điểm cần chú ý trong quá trình đăng ký học tập theo tín chỉ

13h30 28/9/2021

Nội dung 5

Đoàn Thanh niên Phân hiệu phổ biến các nội dung

- Triển khai các nội dung về công tác Đoàn năm học 2021-2022.

- Giới thiệu các câu lạc bộ, các hoạt động cộng đồng, các hoạt động văn thể mỹ, giáo dục kỹ năng sống.

7h30 29/9/2021

Nội dung 6

Tổ Khảo thí, ĐBCLGD và CNTT phổ biến các nội dung

- Quy định về kiểm tra, thi.

- Hướng dẫn đăng ký học trên elearning, cách đăng nhập website để kiểm tra thông tin kết quả học tập và rèn luyện, cập nhật thông tin cá nhân

13h30 29/9/2021

Nội dung 7

- Học tập và làm theo tư tưởng HCM.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới sinh viên.

7h30

30/9/2021

Nội dung 8

Tổ Thư viện và Thông tin truyền thông

-  Giới thiệu về Thư viện, Trung tâm học liệu, phương pháp truy cập và sử dụng tài nguyên của Thư viện.

- Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trên internet, mạng xã hội.

9h45

30/9/2021

Nội dung 9

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế phổ biến nội dung

Khởi nghiệp và NCKH trong sinh viên

13h30 30/9/2021

 

Nội dung 10

Phổ biến các nội dung liên quan đến Luật Bảo hiểm Y tế

14h20

30/9/2021

Nội dung 11

Nâng cao nhận thức, thái độ, trách nhiệm và hành động của SV trong việc chung tay cùng cộng đồng xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Giáo dục kiến thức gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên.

7h30 01/10/2021

Nội dung 12

Các Khoa trao đổi, gặp mặt tân sinh viên của các Khoa

13h30

01/10/2021

Nội dung 13

Phòng Công tác Học sinh Sinh viên phổ biến các nội dung

- Các Nghị định, Thông tư, Quy chế, Quy định có liên quan đến sinh viên; Hướng dẫn về chế độ chính sách.

- Chương trình, các hoạt động của sinh viên trong năm học 2021-2022.

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH

 

Hướng dẫn cài đặt và tham gia phòng học bằng ứng dụng Zoom xem tại đây