UD-CK

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo danh sách trúng tuyển đại học theo phương thức xét tuyển học bạ THPT đợt 3 bổ sung từ ngày 01/09/2021 đến 20/09/2021. 

 

STT

Họ và tên

CMND

Ngày sinh

Ngành trúng tuyển

Giấy báo trúng tuyển

1

PHAN THẾ ANH

064203004225

03/10/2003

Công nghệ thông tin

Chi tiết

2

HUỲNH MINH HẬU

048203009234

11/12/2003

Công nghệ thông tin

Chi tiết

3

VŨ THỊ Y - HẰNG

233334739

30/03/2003

Công nghệ thông tin

Chi tiết

4

PHẠM HOÀNG LONG

064200005089

23/03/2000

Công nghệ thông tin

Chi tiết

5

Y ÁNH

233334754

07/03/2003

Công nghệ thông tin

Chi tiết

6

NGÔ TRƯỜNG TÂN

064203000265

02/10/2003

Công nghệ thông tin

Chi tiết

7

PHÍ VƯƠNG ĐỨC BÌNH

233344520

03/11/2003

Công nghệ thông tin

Chi tiết

8

NGUYỄN SINH THÀNH

064095000256

13/07/1995

Công nghệ thông tin

Chi tiết

9

BÙI NGỌC TƯỞNG

064203001744

03/01/2003

Công nghệ thông tin

Chi tiết

10

TRẦN THỊ THUỲ DƯƠNG

062303000915

16/01/2003

Công nghệ thông tin

Chi tiết

11

LƯƠNG THANH HƯNG

233379728

26/06/2003

Công nghệ thông tin

Chi tiết

12

TRẦN THỊ MAI HUYỀN

062303002224

22/02/2003

Kế toán

Chi tiết

13

NGUYỄN VĂN THẮNG

212538386

21/05/2003

Kế toán

Chi tiết

14

NGUYỄN THỊ THUỲ DUYÊN

233360169

24/08/2003

Kế toán

Chi tiết

15

ĐẶNG BẢO TRÂN

2333291611

19/08/1998

Kế toán

Chi tiết

16

NGUYỄN VIỆT HOÀI

231244845

12/12/1999

Kế toán

Chi tiết

17

LÊ NGỌC ANH THƯ

048303003289

09/11/2003

Kế toán

Chi tiết

18

TRẦN THỊ THUÝ HIỀN

062303000359

19/02/2003

Kế toán

Chi tiết

19

NGUYỄN THỊ ÁNH THU

064303001702

08/11/2003

Kế toán

Chi tiết

20

HOÀNG THỊ HUYỀN

187996083

16/02/2003

Kế toán

Chi tiết

21

Y VƯNG

233343204

05/12/2003

Kế toán

Chi tiết

22

ĐỒNG THỊ NGÃI

231460469

17/11/2003

Luật kinh tế

Chi tiết

23

LÊ THỊ NGỌC ĐỨC

201680967

19/06/1996

Luật kinh tế

Chi tiết

24

Y NGÂN

062303001543

27/07/2003

Luật kinh tế

Chi tiết

25

ĐẶNG HẠNH NGUYÊN

052303000334

19/05/2003

Luật kinh tế

Chi tiết

26

HÀ THỊ THƯƠNG

038303025737

06/04/2003

Luật kinh tế

Chi tiết

27

ĐỖ ĐỨC THÁI

035201005012

15/03/2001

Luật kinh tế

Chi tiết

28

HÀ VĂN TUYỀN

062201002931

04/06/2001

Luật kinh tế

Chi tiết

29

A WEN PHIL

233311148

30/08/2001

Luật kinh tế

Chi tiết

30

NGUYỄN LÊ ÁNH TUYẾT

062303001319

03/12/2003

Luật kinh tế

Chi tiết

31

Y BÍCH OANH

233340487

03/09/2003

Quản lý nhà nước

Chi tiết

32

Y ME LA

233322730

16/04/2003

Quản lý nhà nước

Chi tiết

33

Y PHƯƠNG

233333076

08/04/2003

Quản lý nhà nước

Chi tiết

34

Y THÁI

MI3600741753

07/07/2003

Quản lý nhà nước

Chi tiết

35

Y SAN

233337207

03/02/2003

Quản lý nhà nước

Chi tiết

36

Y NHƯ

062303001916

16/06/2003

Quản lý nhà nước

Chi tiết

37

Y JƯƠNG

233382441

01/10/2003

Quản lý nhà nước

Chi tiết

38

Y H LAN HƯƠNG

233346148

06/05/2003

Quản lý nhà nước

Chi tiết

39

VÕ ĐỨC HUY

051201000915

10/01/2001

Quản lý nhà nước

Chi tiết

40

Y LOAN

233337586

10/04/2003

Quản lý nhà nước

Chi tiết

41

Y NGUYỄN KIM THƯ

233338636

29/08/2003

Quản lý nhà nước

Chi tiết

42

BÙI THỊ THU NGỌC

233331553

09/08/2003

Quản lý nhà nước

Chi tiết

43

NGUYỄN VĂN DŨNG

145510558

10/06/1993

Quản lý nhà nước

Chi tiết

44

VÕ THỊ THU SƯƠNG

2333331036

22/08/2003

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Chi tiết

45

YONG ĐÊ

233376296

05/05/2003

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Chi tiết

46

NGUYỄN THỊ ANH THƯ

066195000444

01/04/1995

Quản trị kinh doanh

Chi tiết

47

VŨ HOÀNG ĐỨC

231385645

26/06/2003

Quản trị kinh doanh

Chi tiết

48

NGUYỄN QUỐC HOÀNG

281292573

09/06/1999

Quản trị kinh doanh

Chi tiết

49

BÙI THỊ HÀ

233345637

09/10/2002

Quản trị kinh doanh

Chi tiết

50

NGUYỄN ĐẶNG VÂN ANH

062301001351

04/05/2001

Quản trị kinh doanh

Chi tiết

51

Y NGÂN

062301004403

02/04/2001

Quản trị kinh doanh

Chi tiết

52

Y LI SƠ

233363546

07/02/2003

Quản trị kinh doanh

Chi tiết

53

MAI THỊ SƯƠNG

062303001481

14/08/2003

Quản trị kinh doanh

Chi tiết

54

NGÔ THỊ KIỀU OANH

206393644

12/06/2003

Quản trị kinh doanh

Chi tiết

55

ĐẶNG LÊ NHẬT QUYÊN

233339700

30/05/2003

Quản trị kinh doanh

Chi tiết

56

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

233349924

24/12/2003

Quản trị kinh doanh

Chi tiết

57

NGUYỄN HẰNG NHƯ

233326972

04/02/2003

Quản trị kinh doanh

Chi tiết

58

HOÀNG THỊ ÁNH TUYẾT

245467452

29/06/2003

Quản trị kinh doanh

Chi tiết

59

PHAN NGUYỄN MAI THI

233363443

24/07/2003

Quản trị kinh doanh

Chi tiết

60

Y BỘT

233343156

18/06/2003

Quản trị kinh doanh

Chi tiết

61

Y RI NA NGUYỆT

233334938

30/05/2003

Quản trị kinh doanh

Chi tiết

62

NGUYỄN VĂN CHUNG

231364642

12/08/2003

Quản trị kinh doanh

Chi tiết

63

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

231332007

19/08/2003

Tài chính ngân hàng

Chi tiết

64

LÊ THỊ VÂN ANH

042303002554

21/08/2003

Tài chính ngân hàng

Chi tiết

65

LÊ ĐỖ THIỆN NHÂN

233230593

18/10/1997

Tài chính ngân hàng

Chi tiết

66

NGUYỄN KHOA ĐẠT

062203001035

20/04/2003

Tài chính ngân hàng

Chi tiết

67

Y ĐÀI

062303001593

16/07/2003

Tài chính ngân hàng

Chi tiết

68

Y THIẾT

233365354

07/08/2003

Tài chính ngân hàng

Chi tiết

69

Y THUỶ

233340453

13/10/2003

Tài chính ngân hàng

Chi tiết

70

Y CHẢI

233338302

24/12/2003

Tài chính ngân hàng

Chi tiết