UD-CK
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2017-2018 hệ VLVH (đợt 2)