UD-CK
Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên chính quy các khóa về thủ tục đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm học 2017 – 2018

Căn cứ Quyết định số 43/2007/ QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy” và thông tư Số:  57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên chính quy các khóa về thủ tục đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm học 2017 – 2018 như sau:

 

1. Điều kiện:

 

- Ngành đào tạo ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo ở chương trình thứ nhất;

- Đối với sinh viên năm thứ 1: Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất ;

- Sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu ở chương trình thứ nhất;

- Sinh viên đang học thêm chương trình thứ hai, nếu rơi vào diện bị xếp hạng học lực yếu của chương trình thứ hai, phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

- Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất, quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế này. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

- Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

 

2. Ngành đào tạo: Tất các ngành đào tạo khối kinh tế, kỹ thuật và luật kinh tế hiện có tại Phân hiệu;

 

3. Kinh phí đào tạo:

 

- Sinh viên được giảm 50% mức học phí chương trình thứ 2 so với mức học phí của chương trình thứ 1.

- Sinh viên thuộc diện khó khăn được Nhà trường xét duyệt sẽ được giảm 80% mức học phí chương trình thứ 2 so với mức học phí của chương trình thứ 1.

- Mức thu học phí của mỗi ngành theo quy định của Nhà trường

 

4. Hồ sơ xin học bao gồm:

 

a. Đơn xin học cùng lúc hai chương trình (website Phân hiệu hoặc Phòng Đào tạo);

b. Bảng điểm chương trình thứ 1 tính đến thời điểm hiện tại;

c. Chương trình đào tạo của ngành thứ hai (website Phân hiệu hoặc Phòng Đào tạo).

 

5. Thời gian thực hiện:

 

- Sinh viên nộp hồ sơ đăng ký: từ 03/4/2018 đến hết ngày 03/05/2018 (tại Phòng Đào tạo gặp cô Đinh Thị Thanh SĐT : 0982907682 hoặc Email : dtthanh@kontum.udn.vn để được tư vấn).

- Phòng Đào tạo sẽ thông báo đến sinh viên đủ điều kiện học ngành thứ 2 và hướng dẫn đăng ký học phần theo kế hoạch đào tạo ngành 2.

Đề nghị các Khoa, Cố vấn học tập và sinh viên các khóa quan tâm theo dõi và thực hiện tốt theo tinh thần thông báo này.