UD-CK

Thực hiện Kế hoạch số 409/KH-PHKT về nghiên cứu Khoa học của sinh viên năm học 2017-2018 ngày 9 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 467/QĐ-PHKT về việc Phê duyệt danh mục đề tài NCKH sinh viên năm học 2017-2018 ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;

Phòng KH&HTQT đề nghị các Khoa và giảng viên hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc, rà soát tiến độ thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện đề tài NCKHSV (theo mẫu đính kèm) gửi về phòng KH&HTQT ngày 18 tháng 4 năm 2018, file mềm gửi theo địa chỉ email: khhtqt@kontum.udn.vn.

Đề nghị các Khoa, giáo viên hướng dẫn và sinh viên (nhóm sinh viên) thực hiện đề tài NCKH năm học 2017-2018 triển khai thực hiện thông báo này.